Nieuws[17-04-2014]

Gaat u mee naar Monterey – U.S.A.?

Voor de internationale conferentie vraagafhankelijk vervoer organiseren we een gezamenlijke deelname. Dit initiatief is genomen door CROW KpVV en Mobycon/Forseti.

[03-12-2013]

Regiecentrale: wat is het en hoe werkt het?

Forseti en Mobycon zijn in diverse regio's betrokken bij onderzoeken en processen gericht op efficiënter doelgroepenvervoer. Steeds vaker wordt in deze zoektocht ook gekeken naar de mogelijkheden van een regiecentrale. Voor het KpVV hebben Forseti en Mobycon daarom een brochure opgesteld die nader uitleg geeft over de werking van de regiecentrale, de voor- en nadelen van de centrale op een rij zet en helpt met het beantwoorden van de vraag of een regiecentrale een interessant oplossingsrichting kan zijn.

[09-04-2013]

Nieuw: OV-Training voor Wmo-consulenten

Het deelnemen van Wmo’ers in de maatschappij komt centraal te staan, waarbij het zelfstandig reizen wordt gestimuleerd. In de praktijk blijkt dat veel Wmo’ers onvoldoende op de hoogte zijn van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV). Ook zien wij vaak dat Wmo-consulenten onvoldoende kennis en ervaring hebben met het OV.

[08-04-2013]

Een eigen regiecentrale: nieuwe kansen voor de toekomst

Een regiecentrale biedt een oplossing voor een duurzaam doelgroepenvervoer. Door decentralisatie van het AWBZ-vervoer komen kosten en baten van doelgroepenvervoer nog meer in één hand te liggen. Dit vraagt om slimme en innovatieve oplossingen voor de toekomst. Een oplossing is de centrale regie over het vervoer te scheiden van de uitvoering. Forseti heeft vorig jaar zeven gemeenten in de Oosterscheldregio ondersteund bij de opzet, inkoop en implementatie hiervan. Tevens hebben wij de benodigde kennis vergaard bij onze collega’s in Zweden en Denemarken.

[05-03-2013]

Quickscan leerlingenvervoer: meer met minder

Met een quickscan onderzoekt Forseti de mogelijkheden om meer uit uw leerlingenvervoer te halen. Enerzijds door te kijken of de huidige uitgaven verlaagd kunnen worden en anderzijds door te verkennen of de zelfredzaamheid van de leerlingen vergroot kan worden door de inzet van andere vervoermiddelen. Met de deskundigheid die wij in huis hebben zijn we in staat om aan de hand van de quickscan aanbevelingen te doen.

[25-09-2012]

Onderzoek leerlingenvervoer in Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn onderzoekt of leerlingen van het speciaal onderwijs, die nu met aangepast vervoer naar school gaan, in de toekomst met het openbaar vervoer of op de fiets kunnen.

[25-06-2012]

Substitutie Wmo naar OV

Er ligt een uitdaging voor gemeenten om meer gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer als voorliggende vervoervoorziening. Ondertussen weten we dat een deel van de Wmo-reizigers al gebruik maakt van het reguliere openbaar vervoer. In Noord-Brabant werken gemeenten, regio’s en provincie succesvol aan het realiseren van een substitutie van Regiotaxi naar OV.

[25-06-2012]

Succesvolle aanbesteding Regiotaxi Oosterschelderegio

Forseti heeft de aanbesteding van Regiotaxi Oosterschelderegio begeleid. Uniek aan deze aanbesteding is een andere rolverdeling binnen het vervoerproces. Het Samenwerkingsverband (SWVO) houdt zelf de regiefunctie in de hand en heeft alleen de vervoerfunctie aanbesteed. Hierdoor houdt zij optimaal grip op kwaliteit en kosten.

[25-06-2012]

AWBZ-vervoer: ga niet stilzitten, maar kom in actie

De decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten per 2013 is van de baan, maar het ziet er naar uit dat dit enkel een uitstel is in plaats van afstel. Instellingen blijven voorlopig dus opdrachtgever voor het vervoer, maar krijgen per 2013 te maken met lagere budgetten voor het vervoer. Forseti adviseert gemeenten en instellingen gezamenlijk het AWBZ-vervoer efficiënter en beter beheer(s)baar te maken. Breng het vervoer in beeld en krijg meer grip op de kosten!

[25-06-2012]

Conversatietool Wmo-vervoer en leerlingenvervoer

Als opdrachtgever van Wmo- of leerlingenvervoer heeft u vast wel eens te maken gehad met onbegrip over de aanpak of over een idee van een vervoerder, reiziger of aanbeste-dende partij. En dat terwijl u uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft: kwalita-tief goed contractvervoer voor de reiziger! Daarom heeft het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) de conversatietool ontwikkeld om te werken aan vertrouwen, openheid en begrip bij sleutelpersonen binnen contractvervoer. Forseti ondersteunt dit initiatief en daarom wijzen wij graag op dit instrument.

[22-05-2012]

Invoering passend onderwijs jaar uitgesteld

De invoering van het passend onderwijs wordt een jaar uitgesteld. Schoolbesturen krijgen twee jaar (2012-2013 en 2013-2014) de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe stelsel. Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt de zorgplicht ingevoerd.

[10-02-2012]

Samenwerking doelgroepenvervoer: Forseti ziet nieuwe kansen!

Forseti heeft voor het KpVV en ministerie van VWS de stand van zaken in kaart gebracht rond de samenwerking binnen het doelgroepenvervoer. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: Er zijn veel nieuwe initiatieven ontplooid op het gebied van samenwerking. Deze initiatieven zijn in veel gevallen succesvol en duurzaam. Ze worden onderdeel van regulier beleid.

[21-12-2011]

Besparen op kosten Wmo-vervoer?

Het is een uitdaging om binnen financiële kaders te voldoen aan de Wmo-compensatieplicht en mensen met een mobiliteitsbeperking een passende en goede vervoervoorziening te bieden. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl