Nieuws[02-07-2014]

Studiereis regiecentrales in Aalborg!

Een inspirerende studiereis voor OV en doelgroepenvervoer over regiecentrales in Aalborg, Denemarken!

[28-04-2014]

Besparen op kosten cliëntenvervoer: zo pak je dat aan!

De kosten van het vervoer van cliënten kunnen voor zorginstellingen flink oplopen. Alle reden dus om hier kritisch naar te kijken. De mogelijkheden om besparingen te realiseren, liggen zowel in de organisatie zelf als daarbuiten. Wie slim doet, kan tot 30% besparen. Hoe pak je dat aan?

[17-04-2014]

Gaat u mee naar Monterey – U.S.A.?

Voor de internationale conferentie vraagafhankelijk vervoer organiseren we een gezamenlijke deelname. Dit initiatief is genomen door CROW KpVV en Mobycon/Forseti.

[30-09-2013]

Enthousiasme bij OV-Training voor Wmo-consulenten

Onbekend maakt onbemind. En om hier verandering in te brengen moeten juist de eerste aanspreekpunten voor Wmo’ers, de Wmo-consulenten, vertrouwd worden met het OV. Het doel van deze training is om Wmo-consulenten inzicht te geven in de huidige mogelijkheden en beperkingen van het openbaar vervoer in het algemeen en in hun regio. Met de kanteling - de nieuwe manier van werken die landelijk is ingezet - dragen gemeenten bij aan het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van burgers. Onze OV-training ondersteunt het geven van passend advies voor wat betreft het vervoer, door de deelnemers bij te praten over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer met een focus op de mogelijkheden voor mensen met een beperking.

[30-09-2013]

Besparingspotentie in beeld met OV-mobiliteitscan Wmo

De financiële beheersbaarheid van het Wmo-vervoer staat flink onder druk. Enerzijds is er de wens en noodzaak voor gemeenten om te bezuinigen, maar anderzijds hebben zij te maken met een toenemend beroep op de Wmo- en regiotaxivoorziening als gevolg van een steeds meer vergrijzende bevolking.

[30-09-2013]

Evalueer en evolueer ‘regiotaxi’

OV-autoriteiten zoeken naar een goede invulling van de onderkant van hun OV-netwerk. Regiotaxi blijkt een dure en niet altijd effectieve manier om deze functie in te vullen. Vaak komt parallelliteit voor en rijdt de taxi min of meer achter de bus of trein aan. Het is een uitdaging het systeem zo in te richten dat regiotaxi alleen gebruikt wordt wanneer er geen passend OV alternatief beschikbaar is. Forseti en Mobycon kunnen u daarbij ondersteunen. Zo voeren wij een project uit voor de provincie Noord-Brabant waarin wij de huidige functionaliteiten van de regiotaxi in het OV-systeem onderzoeken en onderzoek doen naar een toekomstige invulling hiervan.

[09-04-2013]

Nieuw: OV-Training voor Wmo-consulenten

Het deelnemen van Wmo’ers in de maatschappij komt centraal te staan, waarbij het zelfstandig reizen wordt gestimuleerd. In de praktijk blijkt dat veel Wmo’ers onvoldoende op de hoogte zijn van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV). Ook zien wij vaak dat Wmo-consulenten onvoldoende kennis en ervaring hebben met het OV.

[09-04-2013]

Nieuw: Transitie AWBZ naar Wmo met de Wmo-flexpool

Volgens het nieuwe regeerakkoord gaan de AWBZ-functies Begeleiding en Persoonlijke Verzorging per 1 januari 2015 over naar de Wmo onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Idee hierachter is dat de ondersteuning van mensen het beste dicht bij de burger geregeld kan worden. Gemeenten kennen de burger beter en kunnen efficiënter werken doordat zij verbindingen in de buurt kunnen leggen. Gemeenten worden hierdoor steeds meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van kwetsbare groepen. Dit transitieproces vraagt bij hen om extra kennis en capaciteit.

[08-04-2013]

Een eigen regiecentrale: nieuwe kansen voor de toekomst

Een regiecentrale biedt een oplossing voor een duurzaam doelgroepenvervoer. Door decentralisatie van het AWBZ-vervoer komen kosten en baten van doelgroepenvervoer nog meer in één hand te liggen. Dit vraagt om slimme en innovatieve oplossingen voor de toekomst. Een oplossing is de centrale regie over het vervoer te scheiden van de uitvoering. Forseti heeft vorig jaar zeven gemeenten in de Oosterscheldregio ondersteund bij de opzet, inkoop en implementatie hiervan. Tevens hebben wij de benodigde kennis vergaard bij onze collega’s in Zweden en Denemarken.

[04-04-2013]

Besparingspotentie in beeld met OV-mobiliteitscan Wmo

De financiële beheersbaarheid van het Wmo-vervoer staat flink onder druk. Enerzijds is er de wens en noodzaak voor gemeenten om te bezuinigen, maar anderzijds hebben zij te maken met een toenemend beroep op de Wmo- en regiotaxivoorziening als gevolg van een steeds meer vergrijzende bevolking.

[04-04-2013]

Kostenbesparingen Regiotaxi en Wmo-vervoer

OV-autoriteiten en gemeenten verkennen in diverse regio’s de mogelijkheden om te besparen op het regiotaxivervoer. Forseti heeft voor een aantal van hen reeds de mogelijkheden op korte en lange termijn in kaart gebracht, inclusief de effecten van maatregelen.

[04-03-2013]

Doelgroepenvervoer op een keerpunt

Het hele doelgroepenvervoer staat op een keerpunt. Dat geldt ook voor het leerlingenvervoer. Door de decentralisatie van onder andere het AWBZ-vervoer naar gemeenten komen kosten en baten nog meer in één hand te liggen. Daarnaast staan financiën onder druk, moeten gemeenten meer samenwerken en is er een toegenomen aandacht voor zelfredzaamheid, waardoor burgers in groter mate gebruik moeten maken van voorliggende voorzieningen.

[19-11-2012]

Zesde inspiratiedag opnieuw goed bezocht!

Forseti organiseerde afgelopen donderdag (15-11-2012) de zesde inspiratiedag Leerlingenvervoer, kan het ook anders! De dag was opnieuw goed bezocht. Ditmaal waren naast gemeenten ook enkele vervoerders van de partij. Ruim 80 deelnemers waren afgereisd naar het Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch.

[06-11-2012]

Kosten taxibranche stijgen 6,5 procent in 2013

NEA heeft berekend dat voor 2013 de gemiddelde kosten in het taxivervoer met 6,5% gaan stijgen. Dit is hoger dan de CBS index. De belangrijkste reden daarvoor is de loonstijging van het taxipersoneel. Vier jaar geleden maakten werkgevers en werknemers de cao-afspraak dat de lonen van chauffeurs stapsgewijs zouden stijgen. Zij vonden destijds de lonen te laag voor het verantwoordelijke werk van de chauffeur. 2013 is het laatste jaar van de afspraak over de loonstijging. Het gemiddelde loon van een chauffeur op fulltime basis zal in 2013 € 1.940 bruto per maand bedragen.

[25-09-2012]

Onderzoek leerlingenvervoer in Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn onderzoekt of leerlingen van het speciaal onderwijs, die nu met aangepast vervoer naar school gaan, in de toekomst met het openbaar vervoer of op de fiets kunnen.

[25-06-2012]

Substitutie Wmo naar OV

Er ligt een uitdaging voor gemeenten om meer gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer als voorliggende vervoervoorziening. Ondertussen weten we dat een deel van de Wmo-reizigers al gebruik maakt van het reguliere openbaar vervoer. In Noord-Brabant werken gemeenten, regio’s en provincie succesvol aan het realiseren van een substitutie van Regiotaxi naar OV.

[25-06-2012]

Succesvolle aanbesteding Regiotaxi Oosterschelderegio

Forseti heeft de aanbesteding van Regiotaxi Oosterschelderegio begeleid. Uniek aan deze aanbesteding is een andere rolverdeling binnen het vervoerproces. Het Samenwerkingsverband (SWVO) houdt zelf de regiefunctie in de hand en heeft alleen de vervoerfunctie aanbesteed. Hierdoor houdt zij optimaal grip op kwaliteit en kosten.

[25-06-2012]

AWBZ-vervoer: ga niet stilzitten, maar kom in actie

De decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten per 2013 is van de baan, maar het ziet er naar uit dat dit enkel een uitstel is in plaats van afstel. Instellingen blijven voorlopig dus opdrachtgever voor het vervoer, maar krijgen per 2013 te maken met lagere budgetten voor het vervoer. Forseti adviseert gemeenten en instellingen gezamenlijk het AWBZ-vervoer efficiënter en beter beheer(s)baar te maken. Breng het vervoer in beeld en krijg meer grip op de kosten!

[25-06-2012]

Conversatietool Wmo-vervoer en leerlingenvervoer

Als opdrachtgever van Wmo- of leerlingenvervoer heeft u vast wel eens te maken gehad met onbegrip over de aanpak of over een idee van een vervoerder, reiziger of aanbeste-dende partij. En dat terwijl u uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft: kwalita-tief goed contractvervoer voor de reiziger! Daarom heeft het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) de conversatietool ontwikkeld om te werken aan vertrouwen, openheid en begrip bij sleutelpersonen binnen contractvervoer. Forseti ondersteunt dit initiatief en daarom wijzen wij graag op dit instrument.

[22-05-2012]

Invoering passend onderwijs jaar uitgesteld

De invoering van het passend onderwijs wordt een jaar uitgesteld. Schoolbesturen krijgen twee jaar (2012-2013 en 2013-2014) de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe stelsel. Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt de zorgplicht ingevoerd.

[10-02-2012]

Samenwerking doelgroepenvervoer: Forseti ziet nieuwe kansen!

Forseti heeft voor het KpVV en ministerie van VWS de stand van zaken in kaart gebracht rond de samenwerking binnen het doelgroepenvervoer. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: Er zijn veel nieuwe initiatieven ontplooid op het gebied van samenwerking. Deze initiatieven zijn in veel gevallen succesvol en duurzaam. Ze worden onderdeel van regulier beleid.

[21-12-2011]

Besparen op kosten Wmo-vervoer?

Het is een uitdaging om binnen financiële kaders te voldoen aan de Wmo-compensatieplicht en mensen met een mobiliteitsbeperking een passende en goede vervoervoorziening te bieden.

[21-12-2011]

Overheveling AWBZ: complex maar volop kansen!

Gemeenten krijgen de taak om de Awbz-functie begeleiding uit te voeren binnen de Wmo en cliënten passende ondersteuning te bieden.

 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl