[09-10-2012]

Leerlingenvervoer aan de orde tijdens debat passend onderwijs

De Eerste Kamer debatteerde 2 oktober over de wetsvoorstellen passend onderwijs. Ook het leerlingenvervoer kwam daarbij aan de orde.  Senator Ganzevoort (GroenLinks) merkte op dat het samenwerkingsverband bepaalt waar een leerling terechtkomt en dat de gemeente vervolgens voor de reiskosten opdraait. Waarom is er niet gekozen voor een overheveling van het leerlingenvervoer naar het samenwerkingsverband? Hij vroeg of de minister bereid is bij te houden op welke wijze de kosten voor leerlingenvervoer zich ontwikkelen en welke invloed het nieuwe stelsel daarop heeft.

Senator Smaling (SP) bracht naar voren dat de wetsvoorstellen het wettelijk kader waarop de bekostiging van het leerlingenvervoer is gebaseerd ondermijnt. Het amendement-Dijkgraaf / Ferrier uit de Tweede Kamer, dat stelt dat 'de regeling rekening houdt met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzit' is niet hard genoeg.

Antwoord minister?

Minister Van Bijsterveldt stelde in haar antwoord dat het de inzet van passend onderwijs is om voorzieningen dichter in de buurt te realiseren. Het beroep op het leerlingenvervoer zou dus moeten afnemen. Of dit daadwerkelijk zal gebeuren, is mede afhankelijk van de wijze waarop het ondersteuningsplan vorm krijgt.

Daarom is er ook het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO). De procedure voor dit overleg moet door het samenwerkingsverband en de gemeenten samen vooraf vastgesteld zijn. 

Onderzoek?

De minister meldde dat er momenteel een onderzoek loopt naar de verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer, zoals afgesproken met de VNG. Ook de minister vindt het een punt als bepalen en betalen niet in één hand zijn. Eind 2012 is het onderzoek afgerond. De dan verantwoordelijke minister moet vervolgens nadenken over de wijze waarop hij of zij daarmee wil omgaan.

Vervolg

Op 9 oktober is de stemming over de wetsvoorstellen. Waarschijnlijk zal de Eerste Kamer ermee akkoord gaan...?

Bronvermelding: VNG

 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl